Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA huyện Yên Sơn. (Đường dây 35kV, 0,4kV)