Cung cấp tủ khởi động mềm trung thế 6kV của Motortronics điều khiển khởi động 3 (4) động cơ bơm thoát nước moong mỏ than Cọc Sáu (Núi Béo)

Hệ thống tủ khởi động mềm trung thế 6kV của Motortronics điều khiển khởi động 3 (4) động cơ bơm thoát nước moong mỏ than Cọc Sáu (Núi Béo)

Danh mục dự án: